1. Allmänt

Dessa användarvillkor innehåller de villkor som gäller för din användning av vår webbplats www.hempunkten.se och den tjänst som (”vi” eller ”HemPunkten”) erbjuder (webbplatsen och tjänsten benämns hädanefter gemensamt ”Tjänsten”).

Genom att skapa ett användarkonto och/eller använda Tjänsten accepterar du dessa villkor.

HemPunkten.se drivs av företaget Mozemo LLC (402170789).

 

2. Vår roll och kundtjänst

Vi är inte ombud för vare sig annonsörerna eller dig, utan tillhandahåller endast en plattform som förenklar kontakt mellan er. Vi kan alltså inte binda annonsörer eller dig till någon form av avtal. Vi kan inte heller svara på frågor om objekten, och det är helt upp till annonsören att välja vem eller vilka som ska kontaktas.

 

3. Användning av Tjänsten

Du får endast använda Tjänsten för avsett ändamål och i enlighet med tillämplig lagstiftning, dessa användarvillkoren och övriga instruktioner och villkor som anges i Tjänsten eller på annat sätt meddelas av HemPunkten.

Du får inte bryta mot, kringgå, ta bort eller påverka den teknik eller de säkerhetssystem som HemPunkten använder för att skydda Tjänsten och innehållet i Tjänsten. Vidare får du inte agera på ett sätt som kan innebära att Tjänsten sätts ur funktion, överbelastas, försämras eller skadas, eller på annat sätt som kan innebära att HemPunkten eller Tjänstens användare lider skada.

Om du använder Tjänsten i strid med dessa användarvillkor eller rimligen åsamkar HemPunkten eller Tjänsten skada har HemPunkten rätt att stänga av eller avsluta ditt användarkonto till Tjänsten utan skyldighet att ersätta dig härför.

 

4. Immateriella rättigheter

HemPunkten och/eller dess licensgivare innehar samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter (såsom men inte begränsat till varumärken, kännetecken, upphovsrätt, uppfinningar, patent och källkod samt i Tjänsten ingående funktioner), hänförbara till Tjänsten (inklusive därtill relaterat innehåll). Du får en begränsad, icke-exklusiv, återkallelig licens att använda Tjänsten under avtalstiden.

Samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter, som uppkommer som ett resultat av HemPunkten:s tillhandahållande av Tjänsten och/eller din användning av Tjänsten ska tillfalla HemPunkten med ensamrätt. Sådan ensamrätt inkluderar en rätt att fritt ändra, vidareöverlåta och vidareupplåta sådant resultat.

Du får inte ändra, översätta, reproducera, kopiera eller överlåta Tjänsten (inklusive därtill relaterat innehåll), med undantag från när detta uttryckligen är tillåtet enligt lag.

 

5. Ångerrätt

Du har rätt att ångra ditt köp av Tjänsten inom 14 dagar från dagen du ingick
Avtalet. Om du beställer Tjänsten och Annonsen publiceras i någon
av HemPunkten:s Kanaler innan dessa 14 dagar passerat har dock Tjänsten fullgjorts
och ångerrätten upphör därmed. Det innebär att du samtycker till att du inte
längre har någon ångerrätt efter Annonsens publicering i samband med att du
ingår Avtalet. Fram tills att Annonsen är publicerad är du välkommen att skicka ett meddelande
till HemPunkten ([email protected]) inom 14 dagar från att du ingick Avtalet om att du önskar ångra ditt köp.

 

6. Reklamation

Om du inte är nöjd med den eller de Tjänsten du har köpt ber vi dig att kontakta
oss så snart som möjligt för att reklamera Tjänsten. Vi ansvarar enligt lag för fel
på Tjänsten under hela avtalstiden.

 

7. Tjänstens Tillgänglighet

HemPunkten eftersträvar att Tjänsten ska vara tillgänglig dygnet runt, sju dagar i
veckan. HemPunkten har rätt att av tekniska och driftsmässiga skäl vidta underhåll av
HemPunkten:s Servrar. HemPunkten:s underhållsarbete kommer så långt som möjligt att
utföras under tidpunkter som minimerar eventuell påverkan på Tjänsten.

 

8. Ändring av dessa användarvillkor

HemPunkten förbehåller sig rätten att ändra dessa användarvillkor. Ändringar som inte uppenbarligen är till din fördel meddelas dig i skälig tid innan dessa träder i kraft. Om du inte vill acceptera ändringarna kan du avsluta ditt konto hos oss. Genom att fortsätta att använda Tjänsten anses du ha accepterat de ändrade villkoren.

 

9. Gällande lag och tvist

Svensk lag är tillämplig på dessa användarvillkor. Eventuella tvister ska slutligen avgöras av svensk allmän domstol.

 

10. Kontaktuppgifter HemPunkten

Kontaktformulär: https://hempunkten.se/kontakt

Direkt Epost: [email protected]

Akut Epost: [email protected]

 

Jämför objekt

Jämför